คำพิพากษาศาลฎีกาที่  1953/2494

 

หมายเลขคดีดำ ของศาลฎีกา

หมายเลขคดีดำ -

 

หมายเลขคดีดำ และ หมายเลขคดีแดง ของศาลชั้นต้น

หมายเลขคดีดำ -
หมายเลขคดีแดง -

 

อัยการร้อยเอ็ด               โจทก์

นายจันลา แซงสว่าง      จำเลย
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 122

กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 334(2)

 

หนองน้ำที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์สำหรับราษฎรใช้ด้วยกันและอยู่ในหน้าที่กรมการอำเภอตรวจตรารักษาไม่ให้ผู้ใดเกียดกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัวตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 นั้น นายอำเภอย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่ทำการบุกรุกหนองน้ำนั้นให้เลิกทำการบุกรุกได้ ถ้าผู้นั้นขัดขืน ก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 334 ข้อ 2

 

 

( มนูกิจวิมลอรรถ - ดุลยทัณฑ์ชนาณัติ - ดุลยการณ์โกวิท )

 

 

หมายเหตุ