ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                  

                      อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๓) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และตามความในข้อ ๖ ตามแบบใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ. ๔) ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดแบบพิมพ์รายงานไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

(๒) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๒  กำหนดแบบพิมพ์รายงาน โดยให้ใช้แบบท้ายประกาศ ดังนี้

(๑) รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ให้ใช้แบบ นบ./๓

(๒) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ ให้ใช้แบบ นบ./๔

(๓) รายงานเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อ และชั้นดิน ให้ใช้แบบ นบ./๕

(๔) รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๖

(๕) รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๑๒

(๖) รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๑๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมคิด  บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[เอกสารแนบท้าย]

๑. รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓)

๒. รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔)

๓. รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕)

๔. รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๖)

๕.[๒] รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒)

๖. รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๘)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗[๓]

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑

อุษมล/ปรับปรุง

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หน้า ๒๐/๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
  • [๒] รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้า ๑๐/๒๙ มกราคม ๒๕๕๗