ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง  การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป

ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป

-----------------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓  อธิบดีกรมป่า

ไม้จึงกำหนดให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือ

กำกับไม้แปรรูป เพื่อให้บุคคลนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนไปยังสถานที่

อีกแห่งหนึ่งได้ดังต่อไปนี้

                        ๑.  ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออก

หนังสือกำกับไม้แปรรูป ตามแบบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้บุคคลนำไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้

รับอนุญาตของตนไปได้ และหนังสือกำกับไม้แปรรูปเช่นว่านี้ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๙  โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันและเวลา

ที่ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปเป็นต้นไป

                        ๒.  หนังสือกำกับไม้แปรรูป ตามข้อ ๑  ใช้ได้เฉพาะภายในเขตท้องที่อำเภอที่ได้

รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูปของตนเท่านั้นเว้นแต่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ซึ่งได้รับอนุญาตตั้งภายในเขตท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ให้ใช้ได้ภาย

ในเขตท้องที่ทั้ง ๑๐ จังหวัดนั้นได้ ทั้งนี้ถ้านำผ่านเขตด่านป่าไม้ใน ๑๐ จังหวัดดังกล่าว จะต้องแจ้ง

ผ่านด่านป่าไม้สำหรับการนำออกนอกเขต ๑๐ จังหวัดต้องขอรับใบเบิกทางจากด่านป่าไม้ด่านใด

ด่านหนึ่งในเขต ๑๐ จังหวัดนั้นก่อน

                        ๓.  หนังสือกำกับไม้แปรรูปดังกล่าว ในข้อ๑  และข้อ ๒  ให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม

จำนวนเล่มละ ๕๐ ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอน ตอนกลางใช้กำกับไม้แปรรูปที่นำเคลื่อนที่ หรือขน

ย้ายไป ตอนปลายให้รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรง

ค้าไม้แปรรูปหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปทุก ๆ เดือน ส่วน

ตอนต้นที่ติดกับต้นขั้วให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของ

ผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะทำลายเสียก็ได้

                        ๔.  หนังสือกำกับไม้แปรรูป ก่อนนำไปใช้ต้องนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออก

ใบอนุญาตตั้งโงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี ตีตรา

ประจำต่อทุกฉบับส่วนที่หน้าปกหนังสือกำกับไม้แปรรูปให้ประทับตราประจำต่อไว้เป็นเครื่อง

หมาย พร้อมระบุ ฉบับที่ เล่มที่ ที่ประทับตราประจำต่อ วัน เดือน ปี ที่อนุญาต และข้อความว่า

"ให้ใช้ได้"  แล้วลงลายมือชื่อตำแหน่งผู้อนุญาตรับรองไว้เป็นหลักฐานก่อนจึงจะใช้ได้

                        ๕.  ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้

หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป  ลงวันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๒๒  นั้นเสีย

                        ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๒๕  เป็นต้นไป

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๒๔

                                                                                พงศ์  โสโน

                                                                             อธิบดีกรมป่าไม้

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๒๔/๑๙๕/๔พ/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๔]

 

                                                                                                ธิดาวรรณ / แก้ไข

                                                                                                ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๕

                                                                                                            B+A (C)