ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย[๑]

                  

                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงกำหนดแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู ดังนี้

แบบของหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) เลขที่หนังสือ

(๒) ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง

                             ๓) ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่น ๆ กรณีชาวต่างประเทศให้ระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหนังสืออนุญาตให้เข้าเมืองชั่วคราว หรือหนังสือรับรองบุคคลพลัดถิ่น หรือหนังสือรับรองจากการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล หรือเอกสารอื่น ๆ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

กรณีผู้ประสบภัยเป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ตั้งนิติบุคคลที่ประสบภัยและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๔) ประเภทของสาธารณภัย วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ ที่เกิดภัย

(๕) ความเสียหายของผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายหนังสือรับรอง

(๖) วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง

(๗) ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง

(๘) รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟู ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ

ทั้งนี้ แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อนุชา  โมกขะเวส

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

๒. ตารางแสดงสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟูและสถานที่ติดต่อ

๓. บัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา (บ.ส. ๓)

๔. หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทนิติบุคคล

๕. ตารางแสดงสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟูและสถานที่ติดต่อ

๖. บัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทนิติบุคคล (บ.ส. ๖)

๗. คำอธิบายแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ตรวจ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๖ ง/หน้า ๑๙/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓