ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ

(ฉบับเพิ่มเติม)[๑]

                  

            ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ได้ปิดแหล่งท่องเที่ยว ลำดับที่ ๔๕ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำนกนางแอ่น และถ้ำใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ถ้ำน้ำตก ถ้ำเวิล์ดคัพและน้ำตกคลิตี้ ปิดไม่มีกำหนด และลำดับที่ ๖๑ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้แก่ บริเวณเกาะเชือก ปิดไม่มีกำหนด นั้น

             กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังนี้

๑.  อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๑.๑ ถ้ำเสาหิน ถ้ำนกนางแอ่น ปิดระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

๑.๒ น้ำตกนางครวญ ปิดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

๑.๓ ถ้ำใหญ่ ปิดไม่มีกำหนด

๑.๔ ถ้ำน้ำตก ถ้ำเวิล์ดคัพและน้ำตกคลิตี้ ปิดไม่มีกำหนด

๒.  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือกและเกาะแหวน ปิดระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ของทุกปี

อนึ่ง ประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับฉบับนี้ให้ใช้ฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นิพนธ์  โชติบาล

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๒๐/๕ กันยายน ๒๕๕๖