ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

(ฉบับที่ ๒) [๑]

                  

                 ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ได้ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลในช่วงระยะเวลา ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

๑. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณหมู่เกาะอาดัง-ราวี

๒. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา บริเวณเกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง

๓. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง บริเวณอ่าวไข่เต่า เกาะช้าง

๔. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา บริเวณเกาะรอกใน-เกาะรอกนอก เกาะไหง หมู่เกาะห้า (ตุกนลิมา) กองหินแดง - หินม่วง

๕. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

๖. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

๗. อุทยานแห่งชาติแหลมสน ปิดการท่องเที่ยวในทะเลทั้งหมด

นั้น

                 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตอบสนองนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของรัฐบาล จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเล ดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลา ๑๖ พฤษภาคม - ๑๔ ตุลาคม  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการท่องเที่ยวในกรณีเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และภัยพิบัติตามธรรมชาติ จึงขอให้ประสานงานและติดต่อสอบถามข้อมูลกับอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าโดยเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

มโนพัศ  หัวเมืองแก้ว

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๑๘/๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖