ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณลานสนภูสอยดาว ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก เป็นการชั่วคราว

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณลานสนภูสอยดาว ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก เป็นการชั่วคราว[๑]

                  

                    ด้วยขณะนี้บริเวณลานสนภูสอยดาว ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก เป็นช่วงฤดูไฟป่า ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการประกอบกับน้ำในลำห้วย ที่ใช้สำหรับอุปโภคบนลานสนภูสอยดาวได้แห้งลง จนไม่สามารถนำมาใช้ได้และเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้ต้นไม้และพันธุ์ไม้ได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ

                    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลานสนภูสอยดาว ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณลานสนภูสอยดาว ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

สุนันต์  อรุณนพรัตน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๒๗ ง/หน้า ๓๙/๘ มีนาคม ๒๕๕๔