ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว[๑]

                  

                           ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น

                              กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ตามชายแดนไทย - กัมพูชา ขณะนี้อยู่ในภาวะไม่ปกติ มีการสู้รบปะทะกันของกองกำลัง ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

สุนันต์  อรุณนพรัตน์

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๒๐ ง/หน้า ๗๙/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔