ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

หรือทำอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ[๑]

                  

                ด้วยในปัจจุบัน มีกรณีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล แล้วได้กระทำการอันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเป็นอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ การให้ขนมปังกับปลาในทะเล การให้ถั่วฝักยาวเป็นอาหารแก่ปลาพลวงในบริเวณน้ำตก หรือการจับปลาทะเลมาเล่น เป็นต้น

                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติและสัตว์ต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติ จึงขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือทำอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งหากฝ่าฝืน จะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นิพนธ์  โชติบาล

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๓ ง/หน้า ๑๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘