ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราว

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นการชั่วคราว[๑]

                       

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ การปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา บริเวณภูมะเขือ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒

                     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะเดินทางเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จึงปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เกษมสันต์  จิณณวาโส

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๗ ง/หน้า ๓๓/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒