ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติบางแห่งประจำปี (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติบางแห่งประจำปี (เพิ่มเติม)[๑]

                       

                    ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติบางแห่งประจำปี จำนวน ๒๙ อุทยานแห่งชาติ และประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ อุทยานแห่งชาติ นั้น

                       เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวน ทำให้แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง อยู่ในความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ไม่มีความปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม จำนวน ๘ อุทยานแห่งชาติ ประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

กมลวัฒน์ วิเศษศิริ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติบางแห่งประจำปี (เพิ่มเติม)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๐ เมษายน ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน้า ๓/๔ เมษายน ๒๕๕๑