ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบธุรกิจการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกอบธุรกิจการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี

                  

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๑๖/๒) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบธุรกิจการให้กู้เบิกเงินเกินบัญชี

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กิตติรัตน์  ณ ระนอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ชาญ/ผู้ตรวจ

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง/หน้า ๙/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕