ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต

                  

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                           ข้อ ๑  ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกมาตรา บังคับในเขตพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

(๖) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(๗) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(๘) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(๙) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

                            ข้อ ๒[๑]  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สมชาย สุนทรวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วชิระ/ตรวจ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

[๑] รก.๒๕๔๘/พ๔๐ง/๘/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘