ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล[๑]

                  

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบสภาตำบลโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับเทศบาล ดังนี้

(๑) สภาตำบลบ่อทอง รวมกับ เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

(๒) สภาตำบลบ้านใหญ่และสภาตำบลอมฤต รวมกับ เทศบาลตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๓) สภาตำบลสามไถและสภาตำบลพระนอน รวมกับ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๔) สภาตำบลนครหลวง รวมกับ เทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๕) สภาตำบลสะพานไทยและสภาตำบลวัดยม รวมกับ เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๖) สภาตำบลบ้านกระทุ่มและสภาตำบลหัวเวียง รวมกับ เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๗) สภาตำบลโรงช้าง สภาตำบลพิตเพียนและสภาตำบลน้ำเต้า รวมกับ เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๘) สภาตำบลหัวไผ่และสภาตำบลมหาราช รวมกับ เทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๙) สภาตำบลวังตะโก รวมกับ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

(๑๐) สภาตำบลบ้านลาด รวมกับ เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

(๑๑) สภาตำบลเชียงม่วน รวมกับ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

(๑๒) สภาตำบลบุญเกิด รวมกับ เทศบาลตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

(๑๓) สภาตำบลบ้านถ้ำ รวมกับ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

(๑๔) สภาตำบลเชียงใหม่ รวมกับ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

(๑๕) สภาตำบลขวัญเมืองและสภาตำบลกลาง รวมกับ เทศบาลตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(๑๖) สภาตำบลเมืองสรวงและสภาตำบลหนองผือ รวมกับ เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

(๑๗) สภาตำบลวังผาง รวมกับ เทศบาลตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

(๑๘) สภาตำบลเขาขี้ฝอยและสภาตำบลทุ่งนาไทย รวมกับ เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

(๑๙) สภาตำบลบางแกรก รวมกับ เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ให้เทศบาลที่รวมกับสภาตำบลตามประกาศนี้ มีเขตตามเขตเทศบาลเดิมรวมกับเขตสภาตำบลที่รวมเข้ากับเทศบาลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ประชา  มาลีนนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย

ญาณี/พิมพ์

๕ มกราคม ๒๕๔๘

สุนันทา/นวพร/ตรวจ

๒๖ มกราคม ๒๕๔๗

A+B

นันทพล/ปรับปรุง

๙ มกราคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง/หน้า ๔/๒๙ กันยายน ๒๕๔๗