ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล[๑]

                   

 

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล นั้น

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบสภาตำบลพลิ้วและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำเค็มโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ให้เทศบาลที่รวมกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศนี้ มีเขตตามเขตเทศบาลเดิมรวมกับเขตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่รวมเข้ากับเทศบาลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ประชา  มาลีนนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สรัลพร/พิมพ์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๑๖/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗