ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๓๙

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ.๒๕๓๙[๑]

                  

 

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน๒๕๓๙ ออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไว้ ดังต่อไปนี้

                ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๘)ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ต่อไปอีกมีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นันทพล/ปรับปรุง

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนพิเศษที่ ๓๐ง/หน้า ๒๕/๓๐ กันยายน ๒๕๓๙