ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)[๑]

                  

       โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ในท้องที่ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ในท้องที่ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๔

สิปปนนท์  เกตุทัต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

๑.[๒] แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (แก้ไขเพิ่มเติม)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๓]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๔]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๕]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๖]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๕)[๗]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๖)[๘]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๗)[๙]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๘)[๑๐]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๙)[๑๑]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๑๐)[๑๒]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๑๑)[๑๓]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๑๒)[๑๔]

นุสรา/ปรับปรุง

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๗๔/หน้า ๓๙๗๐/๓๐ เมษายน ๒๕๓๔
 • [๒] แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๑๒)
 • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๒๑/หน้า ๑๐๒๙๐/๒๒ กันยายน ๒๕๓๕
 • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๓๕ ง/หน้า ๑๑/๓๐ เมษายน ๒๕๓๙
 • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง/หน้า ๖/๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
 • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๕๔ ง/หน้า ๑๙/๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕
 • [๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หน้า ๔/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
 • [๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หน้า ๒๔/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 • [๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๗/หน้า ๒๐/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 • [๑๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๘๘ ง/หน้า ๕๒/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
 • [๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๒๖ ง/หน้า ๒๒/๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
 • [๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๗๒ ง/หน้า ๕๔/๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
 • [๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๔ ง/หน้า ๘๐/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
 • [๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๑ ง/หน้า ๒๐/๑๕ มกราคม ๒๕๕๘