ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ 3 (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓[๑]

                  

โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรค ๒ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑

ประมวล สภาวสุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

          ๑[๒]. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ (ฉบับที่ ๓)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓[๓]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ส่วนขยายที่ ๓[๔]

        ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ (ฉบับที่ ๓)[๕]

สัญชัย/ปรับปรุง

๒๕ กันยายน ๒๕๔๙

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕/ตอนที่ ๑๐๗/หน้า ๕๑๘๑/๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังส่วนขยายที่ ๓ (ฉบับที่ ๓)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๖๑/หน้า ๖๙๖๘/๒๖ กันยายน ๒๕๓๒
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๔๖ ง/หน้า ๑/๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐
  • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน้า ๒๑/๘ มิถุนายน ๒๕๔๙