ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์[๑]

                  

           โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ในท้องที่ตำบลบางเกลือ ตำบลบางวัว และตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

บรรหาร ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

             ๑[๒].  แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๕)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์[๓]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์[๔]

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศคณะกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๔)[๕]

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๕)[๖]

สัญชัย/ปรับปรุง

๒๑ กันยายน ๒๕๔๙

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๒๘/๙๗๖๓/๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๒
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๕)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๔๙/หน้า ๑๓๒๔๙/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๘๗ ง/หน้า ๑๗/๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘
  • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๑๗/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
  • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หน้า ๒๑/๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙