ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย

                  

              โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ในท้องที่ตำบลตาสิทธิ์ และตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย ในท้องที่ตำบลตาสิทธิ์ และตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

กร  ทัพพะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

               ๑.[๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๑๑) (แก้ไขเพิ่มเติม)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย[๓]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๒)[๔]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๓)[๕]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๔)[๖]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๕)[๗]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๖)[๘]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๗)[๙]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๘)[๑๐]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๙)[๑๑]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๑๐)[๑๒]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๑๑)[๑๓]

 

อุษมล/ผู้จัดทำ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โชติกานต์/เพิ่มเติม

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

วิศนี/เพิ่มเติม

๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

 • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๘ ง/หน้า ๑๘/๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐
 • [๒] แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย แก้ไขเพิ่มเติมเป็นแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๑๑) โดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๑๑)
 • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๗๗ ง/หน้า ๔/๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
 • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง/หน้า ๘/๑๗ กันยายน ๒๕๔๖
 • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๖ ง/หน้า ๔/๒๗ เมษายน ๒๕๔๗
 • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๔๐ ง/หน้า ๕๕/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
 • [๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๕ ง/หน้า ๔/๒๗ เมษายน ๒๕๔๙
 • [๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง/หน้า ๔๔/๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙
 • [๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หน้า ๙๐/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 • [๑๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๗ ง/หน้า ๑๓/๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
 • [๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๒๓ ง/หน้า ๓๖/๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 • [๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๕๓ ง/หน้า ๕๕/๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
 • [๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๗๗ ง/หน้า ๑๒/๓ เมษายน ๒๕๕๘