ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (ฉบับ Update ณวันที่ 23/12/2548)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)[๑]

                  

            โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ในท้องที่ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสหากรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ในท้องที่ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านโพ และตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๔

สิปปนนท์ เกตุทัต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

              ๑[๒].  แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๗)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๓]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๔]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๕]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า[๖]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๕)[๗]

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๖)[๘]

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๗)[๙]

สัญชัย/ปรับปรุง

๒๖ กันยายน ๒๕๔๙

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๗๔/หน้า ๓๙๗๐/๓๐ เมษายน ๒๕๓๔
  • [๒] แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๗)
  • [๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๒๑/หน้า ๑๐๒๙๐/๒๒ กันยายน ๒๕๓๕
  • [๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๓๕ ง/หน้า ๑๑/๓๐ เมษายน ๒๕๓๙
  • [๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง/หน้า ๖/๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
  • [๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๕๔ ง/หน้า ๑๙/๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕
  • [๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หน้า ๔/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
  • [๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หน้า ๒๔/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  • [๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๗/หน้า ๒๐/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘