ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร[๑]

                  

โดยที่ป็นการเห็นสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ สินสาคร ในท้องที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้ง เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร ภายในแนวเขตแผนที่ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พินิจ  จารุสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ สินสาคร

ปริญสินีย์/ผู้จัดทำ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/หน้า ๑๑/๒๐ กันยายน ๒๕๔๗