ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 6)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๖)

---------------------------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓ กำหนดให้พื้นที่ตำบลคลองตำหรุ และ

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาได้มีการเปลี่ยน

แปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว โดยกำหนดให้พื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ตำบล

คลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ฉบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม

๒๕๓๗ ฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๘ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๐ และฉบับลงวันที่ ๒๑

เมษายน ๒๕๔๒ ตามลำดับ และต่อมาได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

ดังกล่าวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรม

บางปะกง" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร" ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ นั้น

                        บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ได้มีผู้สนใจประสงค์

จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เป็นจำนวนมาก สมควรขยายพื้นที่ออกไปอีก อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขต

อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่

๓ กันยายน ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ และ

ให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                            สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[รก.๒๕๔๕/พ๓๔ง/๓๔/๑๒ เมษายน ๒๕๔๕]

                                                                                    พรพิมล/แก้ไข

                                                                                     ๑๑/๗/๔๕   B+A (C )