ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก

------------

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ กำหนดให้พื้นที่ตำบลห้วยโป่งและตำบล

มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต่อมาได้มีประกาศ

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยน

แปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙ และ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ตะวันออก ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙ นั้น

                        บัดนี้ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนมากประสงค์ที่จะลงทุน

ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปอยู่อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม สมควรเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก โดย

ขยายพื้นที่ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห

กรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก โดยให้

ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมตะวันออก ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                           สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/พ๑๓๐ง/๒/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (B+A)