ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม

จังหวัดขอนแก่น

--------------

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น ในท้องที่ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น ในท้องที่

ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

                                                            สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.2542/18ง/14 - 04:03:2542]