ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ระยะที่2)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ระยะที่ ๒)

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ระยะที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบ่อวิน

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นั้น

                        บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ระยะที่ ๒) ดังกล่าว

ข้างต้น ได้มีผู้สนใจประสงค์จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เป็นจำนวนมากสมควรขยาย

พื้นที่ออกไปอีก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ระยะ

ที่ ๒) โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ระยะที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๕ และให้ใช้แผนที่

ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

                                                                               ไตรรงค์  สุวรรณคีรี

                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๘/พ๒๐ง/๒๓/๙ มิถุนายน ๒๕๓๘]