ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง (ฉบับที่ ๒)

------------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๓ กำหนดให้พื้นที่ตำบลคลองตำหรุ และ

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖

(๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาได้มีการ

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน

๒๕๓๕ ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ

และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยให้มีเขต

ตามแผนที่ท้ายประกาศดังกล่าว นั้น

                        บัดนี้ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ได้มีผู้สนใจประสงค์

จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้เป็นจำนวนมาก สมควรขยายพื้นที่ออกไปอีก อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๕ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                        ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

                                                                          พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๗/๖๑ง/๑๓/๒ สิงหาคม ๒๕๓๗]