ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ ๒)

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๘ กำหนดให้พื้นที่ตำบลห้วยโป่ง

และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา

๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาได้มี

การเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ลงวันที่ ๒๓ มกราคม

๒๕๓๕ นั้น

                        เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับการจัดสร้างและประกอบกิจการ

โรงกลั่นปิโตรเลียมของเอกชนผู้ทำสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมไว้กับ

กระทรวงอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากเอกชนมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงกลั่น

ปิโตรเลียมให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว จึงได้ขออนุญาตกระทรวง

อุตสาหกรรมจัดหาที่ดินเอง ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วและประสงค์ที่จะนำที่ดินเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังนั้น สมควรให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตาม

กฎหมาย

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย

ให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๕ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศ

นี้แทน

                        ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

                                                                   พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๗/พ๑๒ง/๒๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗]