ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้)

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ กำหนดให้พื้นที่ตำบล

หัวสำโรงและตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากได้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื่นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ดังกล่าวแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้ได้ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น สมควร

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) โดยขยายพื้นที่

ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้)

โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศ

นี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖

                                                                    พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๖/๗๑/๘/๑ มิถุนายน ๒๕๓๖]