ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

-----------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ในท้องที่ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองไข่น้ำ และตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในท้องที่ตำบล

ห้วยขมิ้น ตำบลหนองไข่น้ำ และตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ภายในแนวเขต

ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๕

                                                                          สิปปนนท์  เกตุทัต

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๑๒๑/๑๐๒๙๓/๒๒ กันยายน ๒๕๓๕]