ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสากรรมสหรัตนนคร

-----------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

สหรัตนนคร ในท้องที่ตำบลบ้านคร่อและตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน ตำบลแม่ลาและตำบล

บางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสองแห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ในท้องที่

ตำบลบ้านคร่อและตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน ตำบลแม่ลาและตำบลบางพระครู อำเภอ

นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๕

                                                                            สิปปนนท์  เกตุทัต

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๘๘/๗๕๓๘/๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕]