ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางเกลือ

ตำบลบางวัว และตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากได้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมในเขตนี้ได้ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น สมควร

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยขยายพื้นที่ออกไปอีก

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเขต อุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย

ให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคม

อุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

                                                                     พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๕/๑๔๙/๑๓๒๔๙/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕]