ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

-----------

-

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบังเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ กำหนดให้พื้นที่

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาได้มีการ

เปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไปลาดกระบัง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ นั้น บัดนี้

เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังประกอบกับ

การประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกดังกล่าวได้ขยายตัวกล้างขวางขึ้น สมควร

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังให้สอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว โดยตรา

เป็นพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยกันพื้นที่ส่วนที่ได้จัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกดังกล่าว

ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๒

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต

เขตอุตสาหกรรมทั่วไปลาดกระบัง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้แผนที่ท้าย

ประกาศนี้แทน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

                                                                            ประมวล  สภาวสุ

                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๓๑/๓๒/๑๗พ/๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑]