ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

-----------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง

และตำบลมาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึง

ประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๘

                                                                              อบ  วสุรัตน์

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๒๘/๓๘/๑๖พ/๑ เมษายน ๒๕๒๘]