ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉะบัง

เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

-----------

-

                        โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๖ วรรค ๒ และมาตรา ๖๒

แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม จึงประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉะบัง เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตาม

แผนที่ท้ายประกาศนี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

                                                                      พลตรี ชาติชาย  ชุณหะวัณ

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๒๕/๑๙๕/๑๖พ/๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๕]