ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

--------------------

                        โดยที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู และได้มีพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูขึ้นแทนสุขาภิบาลอำเภอหนองบัวลำภู จึงมีผลให้อาณาเขตด่าน

ป่าไม้หนองบัวลำภู ซึ่งถือเอาเขตสุขาภิบาลอำเภอหนองบัวลำภูเป็นเขตด่านป่าไม้ ถูกยกเลิกไปตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูดังกล่าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดเขตด่านป่า

ไม้เสียใหม่

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศดังต่อไปนี้

                        ให้ยกเลิกความในหมายเลข ๔๘ จังหวัดอุดรธานี (๔) ชื่อด่านป่าไม้หนองบัวลำ

ภู ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวลำภู เขตด่านป่าไม้ ถือเขตสุขาภิบาล อำเภอหนองบัวลำภู เป็นเขต

ด่านป่าไม้ ตามประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ และออกประกาศตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่ง

ด่านป่าไม้ ดังต่อไปนี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

                        ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                              ปองพล อดิเรกสาร

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[รก.๒๕๔๒/พ๖๑ง/๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                    ๒๐/๕/๒๕๔๕

                                                                                             B