ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

--------------------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช

๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามทุกชนิดที่ทำเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน

ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม ลูกบาศก์เมตรละ

ห้าบาท

                        ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖

                                                                                  ชวน  หลีกภัย

                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[รก.๒๕๒๖/๙/๒๘๖/๒๕ มกราคม ๒๕๒๖]

                                                                                    จารุวรรณ/พิมพ์

                                                                                    ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕

                                                                                    A+B (C)