ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘)[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามบัญชีทางน้ำชลประทาน ดังนี้

        ๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๒) ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑ แม่น้ำน้อย

๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี หน้า ๑ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑ ห้วยลำปาว

๒.  ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/กัญฑรัตน์/จัดทำ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

/ตรวจ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๘๓ ง/หน้า ๑๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘