ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ จำนวน ๗ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานกาญจนบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานชุมพร เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๒ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ จำนวน ๑ ทางน้ำ รวมจำนวนทางน้ำ ๒๓ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานกาญจนบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครรชงกาลประทานชุมพร (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ กันยายน ๒๕๕๘

วิศนี/ผู้ตรวจ

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง/หน้า ๑๖/๓ กันยายน ๒๕๕๘