ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐)[๑]

                       

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ รวม ๕ ทางน้ำ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ รวม ๑๑ ทางน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ และโครงการชลประทานตรัง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ธีระ  สูตะบุตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

วิมล/ปรับปรุง

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน้า ๓/๘ มกราคม ๒๕๕๑