ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐)[๑]

                       

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ รวม ๔๒ ทางน้ำ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ รวม ๑๖ ทางน้ำ ในเขตโครงการชลประทานสงขลา

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ธีระ  สูตะบุตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสงขลา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

วิมล/ปรับปรุง

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน้า ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๑