ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                       

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดทางน้ำในเขตโครงการชลประทานปัตตานีตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานปัตตานี

เลขที่ ชื่อทางน้ำ กำหนดเขต
จาก ถึง
ทางน้ำชลประทานประเภท ๑
๑.

คลองระบายน้ำ

สายตะวันออกพรุแฆแฆ

(ยาว ๑๔.๗๐๐ กม.)

ปลายคลองแฆแฆ

กิโลเมตรที่ ๓.๕๑๖

ตำบลน้ำบ่อ

อำเภอปะนาเระ

จังหวัดปัตตานี

กิโลเมตรที่ ๑๘.๒๑๖

ตำบลปะเสยะวอ

อำเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

ทางน้ำชลประทานประเภท ๔
๑.

แม่น้ำสายบุรี

(ยาว ๑๒.๐๐๐ กม.)

จากปากแม่น้ำสายบุรี

กิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐

ตำบลตะลุบัน

อำเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

 

 

กิโลเมตรที่ ๑๒.๐๐๐

ตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

 

 

พัชรินทร์/ผู้จัดทำ

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

วิมล/ปรับปรุง

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๕๒ ง/หน้า ๑๔/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙