ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                     

   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังนี้

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๑

 

๒. ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

 

(ดูข้อมูลจกภาพกฎหมาย)

 

ชัชสรัญ/ผู้จัดทำ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

วิมล/ปรับปรุง

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๒ ง/หน้า ๑๗/๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙