ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดทางน้ำชลประทานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ในเขตโครงการชลประทานอุตรดิตถ์และโครงการชลประทานสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานอุตรดิตถ์

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสมุทรสาคร

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

พชร/ผู้จัดทำ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

วิมล/ปรับปรุง

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๗/๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘