ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังนี้

๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑

๒. ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

พชร/ผู้จัดทำ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

วิมล/ปรับปรุง

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หน้า ๖/๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘