ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

พุทธพัท/ผู้จัดทำ

๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

วิมล/ปรับปรุง

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๒๔ ง/หน้า ๓๓/๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘