ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง  กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สมศักดิ์  เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

[เอกสารแนบท้าย]

บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

มยุรี/พิมพ์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ธัญกมล/ศุภสรณ์/ตรวจ

๑๐ กันยายน ๒๕๔๗

A+B

วิมล/ปรับปรุง

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบก เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๑/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗