ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง  กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ และโครงการชลประทานตราด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ชูชีพ  หาญสวัสดิ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วิมล/ปรับปรุง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๓๕ ง/หน้า ๔/๑๙ เมษายน ๒๕๔๕