ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2537

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2537

---------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการ

เบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงกำหนด

ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า `ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2537'

          ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2519

          บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการและคำสั่งอื่นใด ในส่วน

ที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ 4  ในระเบียบนี้

          `หน่วยงานของรัฐ' หมายความว่า หน่วยงานภายในของ ส.ป.ก.

และส่วนราชการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และให้หมายความรวมถึง

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น

          `คณะกรรมการ' หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมอบหมาย

          `ส.ป.ก.จังหวัด' หมายความว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

          `เงินกองทุน' หมายความว่า เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

          `โครงการที่ได้รับอนุมัติ' หมายความว่า โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

          `เลขาธิการ' หมายความว่า เลขาธิการ ส.ป.ก. หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ

ส.ป.ก.มอบหมาย

          ข้อ 5  ให้ ส.ป.ก.เปิดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนขึ้นบัญชีหนึ่ง ไว้ที่กระทรวง

การคลัง เรียกว่า `บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม'

          บรรดาเงินที่ ส.ป.ก.หรือ ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับตามมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ยกเว้นเงินที่ได้รับจาก

งบประมาณแผ่นดินเพื่อการบริหารงานตามปกติ ให้นำส่งเข้าบัญชีเงินกองทุนที่กระทรวง

การคลัง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

          การนำส่งเงินตามความในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ

ของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังหรือเงินขายบิล แล้วแต่กรณี

          ข้อ 6  การเบิกเงินกองทุน ให้เบิกเพื่อใช้ในกิจการตามแผนงาน

หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

          หาก ส.ป.ก.ประสงค์จะโอนเงินกองทุนไปเบิกจ่ายที่สำนักงานคลัง

จังหวัด ก็ให้ทำได้โดยขอให้กรมบัญชีกลางดำเนินการโอนขายบิลไปให้

          ให้ ส.ป.ก.หรือ ส.ป.ก.จังหวัด ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง

หรือสำนักงานคลังจังหวัดโดยใช้ฎีกาเงินนอกงบประมาณ และให้ระบุวัตถุประสงค์

ที่จะนำเงินนั้นไปจ่ายด้วย ทั้งนี้ โดยมีเอกสารประกอบเช่นเดียวกับการเบิกเงิน

งบประมาณรายจ่ายของทางราชการ

          ให้ ส.ป.ก.หรือ ส.ป.ก.จังหวัด มีเงินทดรองจ่ายเป็นจำนวนเงิน

ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยฝากไว้ที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใน

วงเงินและเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

          ข้อ 7  ให้เลขาธิการเป็นผู้เบิกเงินกองทุน และมีหน้าที่หักภาษี ณ

ที่จ่าย เช่นเดียวกับการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายของทางราชการ

          ข้อ 8  การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

การฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง รวมทั้งการพัสดุ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ตามระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม

          ข้อ 9  หลักฐานการจ่ายเงิน ให้เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของรัฐ

ซึ่งเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อให้สำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินทำการตรวจสอบต่อไป

          ข้อ 10  ให้ ส.ป.ก.จัดทำบัญชีตามระบบบัญชีคู่ โดยความเห็นชอบ

จากกระทรวงการคลัง ปิดบัญชี จัดทำงบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบดุล ส่งสำนักงาน

ตรวจเงินแผนดินภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

          ข้อ 11  ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน

และการบัญชีของเงินกองทุน และรายงานผลให้เลขาธิการทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          ข้อ 12  ให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็น

ผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                         ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2537

                                สุเทพ เทือกสุบรรณ

                        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์