ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย ท้องที่ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลเขากวางทอง ตำบลทุ่งโพ และตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย

ท้องที่ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลเขากวางทอง ตำบลทุ่งโพ

และตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

--------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539

ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1 ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย ท้องที่

ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลเขากวางทอง ตำบลทุ่งโพ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง

จังหวัดอุทัยธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน

                        ข้อ 2 ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการล่าสัตว์ป่า

หรือเก็บ หรือทำอันตรายแก่ไข่ หรือรังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

                        ข้อ 3 ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือ ครอบครองที่ดิน

หรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์

หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือ

เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศ

อนุญาตไว้เป็นคราว ๆ

                        ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                                                ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

                                                            ปองพล อดิเรกสาร

                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.2542/18ง/3 - 04:03:2542]